Кои сме ние - строителна компания Метастрой

Метастрой ЕООД – БУРГАС съществува като самостоятелно юридическо лице от 2015г, е новара правно-организационна форма на ЕТ “Метастрой – М 91- Михаил Спасов” създадено през 1991г.
ЕТ “Метастрой – М 91- Михаил Спасов” първоначално е ориентирано към изработка и монтаж на метални конструкции, израбтка и монтаж на отоплителни инсталации и производство и монтаж на котли за битови и промишлени нужди. С течение на време и изискванията на напите клиенти разширяваме своята дейност и в сферата на строителството.
От своето създаване през 1991г.  Метастрой изпълнява многобройни строително-монтажни обекти, извършвайки комплексно строителство със собствени сили. Утвърждава се като фирма с традиции и авторитет, с доказани възможности за високо качество и професионализъм в работата.
“Метастрой” разполага с квалифицирани персонал. Всеки служител и работник на фирмата притежава необходимото образование и професионална квалификация. Служителите на фирмата изпълняват професионално всички СМР свързани със строителство, оказват помощ и съдействие за решаването на редица технологични въпроси, възникващи в процеса на работа.
Ние притежаваме сертификация на система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2000, за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004 и за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с OHSAS 18001:2007.
“Метастрой” е вписанa в Централния професионален регистър на строителя .

Фирмата извършва инженерингова дейност като проектира и изпълнява:

архитектурно строителни работи

реконструкция, модернизация и основен ремонт на сгради и съоръжения

благоустрояване, улични и пътни настилки

външни водопроводи, канализации, помпени станции и съоръжения

монтаж на кабелни линии, ел.уредби , парково и улично осветление

изработка и монтаж на метални конструкции