Project Info 

„Метастрой“ гр.Бургас притежава сертификация на система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2000, за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004 и за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с OHSAS 18001:2007.  Във връзка с направената сертификация фирмата прилага успешно всички практики за ефективно управление, устойчиво развитие и съвременни технологии. Тяхното прилагане цели подобряване качеството на предлагания строителен продукт.

I.Сертификат за система за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2000

В областта на качеството политиката на дружеството е насочена към усъвършенстването на системата за управление на качеството за нарастване на удовлетвореността на клиентите, чрез все по-пълно задоволяване на техните изисквания.

Съвременните методи за управление на качеството включват:

·  прилагане на нови съвременни технологии за изпълнение на СМР;

·  прилагане на практики по ефективно управление на човешките ресурси;

·  постоянно подобряване на Системите за управление;

·  устойчиво развитие в един динамично променящ се пазар.

2. Сертификат за система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2004

В областта на околната среда основни принципи на екологичната политика са:

·    съответствие с приложимите изисквания на законодателството на Р. България в областта на околната среда с корпоративните изисквания;

·  предотвратяване замърсяването на околната среда;

· непрекъснато подобряване на системата за управление на околната среда;

· осигуряване на компетентността и екологичната култура на персонала;

3. Сертификат за система за здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с OHSAS 18001:2007

В областта на безопасността и здравето основни цели са:

· поддържане на състоянието на работните места, процеси и оборудване в съответствие с изискванията на законодателството в Р. България и водещи световни стандарти;

· поддържане на високо ниво на техническа обезпеченост на аварийните съоръжения, подготовка на персонала и усъвършенстване на способностите му за недопускане или ограничаване на аварийните ситуации;

·  обезпечаване на постоянно подобрение на системата в областта на безопасността и охраната на труда;

 Удостоверение за вписване в  Централния професионален регистър на строителя, при Камарата на строителите в България в уверение на това, че дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи